Dyrektywa RODO/GDPR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w „Zakątek21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa” jest: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zakątek 21.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenia Zakątek21 przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu: groszek@zakatek21.kylos.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji celów statutowych i projektów Stowarzyszenia Zakątek21. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu dla użytkowników Downoteki, adres korespondencyjny dla użytkowników Downoteki) wykorzystywane są wyłącznie do:
  • przesyłania drogą mailową informacji o działaniach Stowarzyszenia,
  • przesyłanie sms-ów dla użytkowników biblioteki wysyłkowej Downoteka,
  • przesyłanie książek dla użytkowników biblioteki wysyłkowej Downoteka.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zakątek21 lub inne Stowarzyszenia z Koalicji 21.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji określonego działania statutowego, jak i w okresie trwałości projektów, które będą realizowane z Pani/Pana udziałem do 5 lat po zakończeniu projektu, tj. w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów określonych w pkt 4.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: groszek@zakatek21.kylos.pl lub na adres korespondencyjny: „Zakątek21.Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół Dzieci z zespołem Downa” 03-142 Warszawa ul. Leśnej Polanki9E/A.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.