logo pefronu

Zmiany w „Homerze” i „Pegazie”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o zamknięciu programów „Pegaz 2003” i „Komputer dla Homera 2003” i zastąpieniu ich nowymi – „Pegazem 2010” i „Komputerem dla Homera 2010”.

Dość istotne jest to, że nie zmieniły się cele obu programów.

W ramach „Pegaza 2010” będzie można uzyskać dofinansowanie na:

-zakup i montaż oprzyrządowania specjalistycznego do samochodu,

-zakup podstawowego i/lub specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

-zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację oraz pokrycie kosztów utrzymania jego sprawności technicznej (np. zakup części zamiennych, przeglądy, remonty),

-a także pokrycie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, pełnoletnich, aktywnych zawodowo lub uczących się, mających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Celem programu „Komputer dla Homera” jest

-udzielenie dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego,

-elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich),

-urządzeń brajlowskich oraz oprogramowania do nich,

-a także do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu.

Adresatami „Komputera dla Homera” są osoby z dysfunkcjami narządu wzroku.

W obu programach zostało rozszerzone grono adresatów.W tym roku będą mogły z nich skorzystać także osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, czyli panie powyżej 60 lat i panowie powyżej 65 lat. Jednak pod warunkiem, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Niestety w obu programach zwiększono wymagany, minimalny wkład własny. Jego wysokość będzie teraz ustalana indywidualnie, a zależeć będzie od wysokości dochodów wnioskodawcy, faktu wcześniejszego uzyskania bądź nieuzyskania pomocy na taki sam cel ze środków PFRON oraz ceny samego przedmiotu .W obu programach można  wziąć udział nie, jak było dotąd, raz na trzy lata, ale raz na cztery lata.