logo zakątek21

Statut Stowarzyszenia Zakątek 21

Dnia 20.03.2009 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Zakątek 21, Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa zostało wpisane w KRS o numerze 0000326204. Tym samym nasz statut został zatwierdzony i obowiązują nas działania zapisane na jego stronach.


Statut Stowarzyszenia „Zakątek 21”


Zakątek 21.

Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół

dzieci z zespołem Downa

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie ustanowione niniejszym statutem przyjmuje nazwę: Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, w dalszej części niniejszego statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Zakątek 21”.

§ 2

 1. Podstawowym terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 5. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Dla prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a) działanie na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób z zespołem Downa, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego;
  b) udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej, finansowej i terapeutycznej dzieciom z zespołem Downa i ich rodzicom oraz rodzicom po śmierci dziecka z zespołem Downa w ramach posiadanych możliwości;
  c) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób z zespołem Downa, ich rodzin i opiekunów;
  d) nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w ramach szeroko rozumianego leczenia, rehabilitacji i edukacji osób z zespołem Downa;
  e) inicjowanie i wspieranie działań wspomagających integrację społeczną i rehabilitację osób z zespołem Downa;
  f) wspieranie działań na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych, adopcyjnych, terapeutycznych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) prowadzenie forum internetowego będącego miejscem wymiany poglądów, wsparcia i wzajemnego doradztwa rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa;
  b) współpracę z władzami i instytucjami opieki społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
  c) organizowanie konferencji, seminariów, konsultacji, szkoleń, kursów i wykładów zarówno w sposób tradycyjny, jak i dostępnych nośników informatycznych;
  d) organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób z zespołem Downa;
  e) organizowanie wzajemnej pomocy oraz kontaktów dzieci z zespołem Downa i ich rodzin;
  f) organizowanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb medycznych, socjalnych i prawnych dzieci z zespołem Downa i ich rodzin;
  g) redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw;
  h) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych i samorządowych, a także na konferencje, seminaria, szkolenia, kursy i wykłady;
  i) powoływanie grup wsparcia działających zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem dostępnych środków informatycznych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych;
  b) członków wspierających;
  c) członków honorowych.
 2. Członkowie założyciele – podpisujący niniejszy statut, wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

 3. Członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie, obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, akceptujące cele Stowarzyszenia.

  Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, która przez 6 miesięcy będzie pomagała w realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia. Następnie złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację trzech członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Deklarację należy dostarczyć osobiście, listownie bądź za pomocą nośników informatycznych.

 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

  Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Zarząd na podstawie uchwały na wniosek zainteresowanego lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
  d) wykluczenia przez Zarząd.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przed okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem i nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  d) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
  e) działania na szkodę Stowarzyszenia.

 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.

 4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 2, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. W takich przypadkach ustanie członkostwa następuje z upływem terminu do wniesienia odwołania w razie nieskorzystania z tej możliwości albo z dniem podtrzymania uchwały Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§ 7

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  a) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  c) korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,
  d) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  e) prawo posiadania legitymacji i noszenia innych znaków identyfikacyjnych Stowarzyszenia,
  f) składania odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
  g) informacji o działalności finansowej Stowarzyszenia, jego przychodach, wydatkach i zobowiązaniach.
 2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
  a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  b) współuczestniczyć w kształtowaniu kierunków działalności Stowarzyszenia w drodze swobodnego wypowiadania poglądów, zgłaszać wnioski na zebraniach Stowarzyszenia,
  c) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i wzrostu znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię,
  d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  e) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  f) terminowo opłacać składki członkowskie.

 4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 8

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 9

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów spośród jego członków. O formie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków w trybie uchwały podejmowanej przed wyborem.
 2. W przypadkach zmniejszenia się stanu liczebnego organów, o których mowa w pkt 1, w ciągu kadencji poniżej liczb minimalnych przewidzianych Statutem uzupełnienie składów następuje spośród kandydatów, którzy brali udział w ostatnich wyborach, lecz nie zostali wybrani, ale uzyskali kolejne liczby głosów. Za prawidłowe składy organów wybieralnych odpowiedzialny jest Prezes Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania Delegatów, jeżeli postanowienia szczególne Statutu nie stanowią inaczej, mogą być podejmowane przy obecności co najmniej ¼ liczby uprawnionych, zwykłą większością głosów.
 4. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się – w razie ponownego ich wyboru – ilości kadencji.

§ 10

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, sposobie przeprowadzenia (bądź miejscu) i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania członkowie informowani są poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Zebraniu na stronie internetowej http://www.zakatek21.pl oraz za pomocą e-maili.

 4. W razie braku kworum określonego w § 9 pkt 3 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut, z tym że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków członkowie informowani są poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Zebraniu na stronach internetowych http://www.zakatek21.pl.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny (list tradycyjny lub elektroniczny), umotywowany wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.

 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
  b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
  c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
  e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,
  g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
  i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 11

Zebranie Delegatów

 1. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 70 osób, wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Jeden Delegat przypada od 7 do 15 członków zwyczajnych.

 2. Delegaci wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Kadencja Delegata wynosi 5 lata i ustaje z chwilą otwarcia zebrania dla wyboru delegatów nowej kadencji.

 3. Utrata mandatu Delegata przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru zwykłą większością głosów lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Na miejsce delegata, który utracił mandat, wchodzi kandydat z ostatnich wyborów, który uzyskał kolejną liczbę głosów.

§ 12

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i wiceprezesa, którzy wybierani są na pierwszym posiedzeniu.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 13

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
  c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,
  e) udzielanie pełnomocnictw,
  f) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
  g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
  h) powoływanie Biura Stowarzyszenia i zatrudnianie dyrektora Biura,
  i) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 14

Komisja rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu, a także nie mogą oni pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadkach:
  a) zrzeczenia się mandatu,
  b) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
  c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

 6. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w przypadku wymienionym w pkt 5 jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według otrzymania największej w kolejności liczby głosów.

§ 15

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Biuro Stowarzyszenia

§ 16

 1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Zarząd. Zarząd określa jego strukturę, regulamin pracy, liczbę zatrudnionych osób oraz ich kompetencję.

 2. Biurem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Stowarzyszenia. Może nim być członek Stowarzyszenia.

 3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności organizacyjnej, informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.

 4. Pracownikami Biura mogą być osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

§ 17

Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa ogólnego do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

Rozdział VI

Majątek i gospodarka finansowa

§ 18

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  d) środki z przychodów własnych.

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5. Zarząd określi w uchwale, jaką część środków pieniężnych można pozostawić w bezpośredniej dyspozycji w kasie Stowarzyszenia.

Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo prezes lub wiceprezes działający łącznie z jednym członkiem zarządu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

 4. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Kodeks cywilny.