zdjęcie niemowlęcia

Pierwsze „kroki” rodzica dziecka niepełnosprawnego

Jeżeli już wiesz, że urodzisz dziecko niepełnosprawne – sprawdź jak najszybciej jak korzystać z uprawnień, które daje Tobie i Twojej rodzinie ustawa „Za życiem”. Zajrzyj do informatora wydanego przez Ministra Zdrowia, gdzie znajdziesz wszystkie uprawnienia przysługujące przed i po urodzeniu dziecka:

Aby skorzystać z uprawnień potrzebne jest zaświadczenie (o chorobie lub niepełnosprawności, które powstały w przed narodzinami dziecka lub w czasie porodu), które otrzymasz od lekarza (NFZ), posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty jednej z dziedzin: położnictwoginekologia, perinatologia albo neonatologia. Jak powinno wyglądać takie zaświadczenie? Wzorcowy dokument można pobrać ze strony

Lekarz położnik/ginekolog, perinatolog albo neonatolog wystawia zaświadczenie tylko w okresie ciąży i w okresie noworodkowym. Dla dzieci starszych (do 18 roku życia) trzeba udać się do: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo do specjalisty w zakresie pediatrii.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Kiedy urodziło Ci się dziecko niepełnosprawne należy jak najszybciej uzyskać dla niego orzeczenie o niepełnosprawności. W tym celu trzeba udać się do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (właściwego dla miejsca stałego pobytu) i złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć dokumentację medyczną. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego np. dla województwa Mazowieckiego wniosek znajduje się pod adresem 

Każde zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka do 18 roku życia, wydane dla potrzeb zespołu orzekającego jest ważne tylko 30 dni. Powiatowy zespół ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Zawiadomienie o terminie posiedzenia zespołu orzekającego powinno zostać doręczone z siedmiodniowym wyprzedzeniem w stosunku do wyznaczonej daty. Na to posiedzenie należy zgłosić się z dzieckiem, a członkowie składu orzekającego ustalą zakres niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane dziecku na czas nie dłuższy jak do 16 roku życia. Po ukończeniu 16 roku życia wystawiane jest kolejne orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności.

Świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny

Dla rodzica dziecka niepełnosprawnego, ważne jest aby punkty 7 i 8 w orzeczeniu były zaznaczone na „Tak”. Można wtedy rezygnując z pracy, uzyskać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Jeśli rodzic zrezygnuje z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wtedy, niezależnie od dochodu w rodzinie, przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne, które od 1.01 2018 roku wynosi 1477 zł (netto) miesięcznie. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny – do tej pory w wysokości 153 zł – również niezależnie od dochodów w rodzinie (zasiłek ten ma ulec waloryzacji!).

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności nie spełnia naszych oczekiwań, możemy się od niego odwołać do wojewódzkiego zespołu orzekającego (za pośrednictwem zespołu, który dane orzeczenie wydał). Czas na złożenie odwołania wynosi 14 dni od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1.09.2017 obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, o którą można złożyć wniosek kiedy mamy już orzeczenie o niepełnosprawności. Dokument (legitymację) wydaje powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Taka legitymacja uprawnia do zniżek w komunikacji miejskiej i w transporcie publicznym, a także w instytucjach kulturalnych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Dziecko niepełnosprawne ma zagwarantowane (rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.08.2017) Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) – od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W celu uzyskania opinii o potrzebie WWR rodzice składają wniosek do publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. WWR może być organizowane w przedszkolach, w specjalistycznych ośrodkach oraz w publicznych Poradniach Pedagogiczno -Psychologicznych (PPP).

wsparciu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym można przeczytać tu

innych ulgach i zasiłkach rodzinnych przeczytamy na stronie rodzina.gov.pl