paragraf prawny

Wyższe progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z 10 sierpnia 2012 roku ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 539 zł (obecnie 504 zł). W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć kwoty 623 zł (obecnie 583 zł). Takie wysokości progów dochodowych będą obowiązywały przez dwa lata. Od 1 listopada 2014 r. przewidziana jest kolejna podwyżka progów dochodowych. Będą one wynosiły odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.

Od 1 listopada 2012 r. ulegają zmianie również niektóre kwoty świadczeń rodzinnych. Poczynając od tej daty:

  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat wynosi 77 zł,
  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat wynosi 106 zł,
  • wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 18 lat do 24 lat wynosi 115 zł.

Zobacz treść rozporządzenia.