paragraf prawny

Zasiłek powodziowy dla każdego ucznia

 

Na jednorazowy zasiłek w wysokości tysiąca złotych może liczyć każdy uczeń, który został dotknięty skutkami powodzi – zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” na rok 2010 został uzupełniony o moduł wypłaty zasiłków powodziowych.

Uczniowie wszystkich typów szkół, którzy zamieszkują na terenach zalanych lub podtopionych otrzymają prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego – zasiłku powodziowego, wypłacanego z Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 1 000 zł dla ucznia.

Zasiłek można wydać na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia. Może o nią wystąpić w imieniu nieletniego również nauczyciel czy pracownik socjalny.

Wniosek złożymy do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Do wniosku należy dołączyć poświadczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oświadczenie, że rodzina ucznia został dotknięta skutkami powodzi.

MEN szacuje, że pomoc zostanie udzielona około 10 tys. uczniów. Zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło