logo Wydawnictwa szkolno pedagogicznego

Podręczniki dla szkół specjalnych

Podręczniki dla szkół specjalnych przygotowywane przez WSiP pozostają w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele otrzymują je bezpłatnie. WSiP wysyła książki do odbiorców na podstawie zamówień opatrzonych pieczątką szkoły i podpisem jej dyrektora oraz potwierdzonych przez właściwe kuratorium.

Podręczniki obowiązujące do roku 2008/2009, przeznaczone do nauczania w klasach pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjów, mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów jedynie jako materiały pomocnicze.

„Obowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, od roku szkolnego 2009/2010 obowiązuje nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). W związku z tym, w ww. klasach począwszy od roku szkolnego 2009/2010 mogą być stosowane wyłącznie podręczniki opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Podręczniki obowiązujące do roku szkolnego 2008/2009, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), mogą być stosowane wyłącznie w klasach starszych. Podręczniki, które z dniem 1 września 2009 r.
stracą aktualność mogą być przekazywane bezpłatnie do szkół i wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów jako materiały pomocnicze.

Jednocześnie należy podkreślić, że uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niesłyszący realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą co ich pełnosprawni rówieśnicy. W związku z tym, podręczniki dostępne na rynku mogą być stosowane również w procesie kształcenia tych uczniów. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel przedmiotu, który na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego”.

Warunki realizacji zamówienia:

  • wszystkie podręczniki z tego wykazu są bezpłatne
  • zamówienia mogą składać wyłącznie szkoły, w których uczą się dzieci zakwalifikowane do kształcenia specjalnego, a zamówione podręczniki muszą odpowiadać typowi i etapowi ich kształcenia
  • zamawiana liczba podręczników powinna być nie większa niż podana w zamówieniu liczba dzieci + dwa egzemplarze dla biblioteki szkolnej
  • realizowane będą tylko zamówienia:

 – o złożone na formularzu „Wykaz bezpłatnych podręczników…”
– o opatrzone datą, podpisem osoby zamawiającej i pieczątką z nazwą szkoły
– o opatrzone pieczątką właściwego kuratorium i czytelnym podpisem osoby upoważnionej przez kuratorium, której nazwisko znajduje się na liście

– mające wpisaną obok liczby zamawianych egzemplarzy liczbę uczniów w oddziale

Koszty przesyłki pokrywa WSiP S.A.

Zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania nakładu.

Wykaz prosimy przesłać pod adresem:
Telecentrum WSiP S.A.
Pass, ul. Stefana Batorego 2,
05-870 BŁONIE

Formularze zamówieniowe podręczników można pobrać tutaj