książki

Dofinansowanie do podręczników

Rodzice niepełnosprawnych uczniów dostaną od 170 zł do 370 zł na zakup podręczników. Wysokość kwoty jest uzależniona od tego, w której klasie uczą się ich dzieci.

W roku szkolnym 2010/11 będzie kontynuowany rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczy ponad 103 mln zł.

O dofinansowanie do zakupu podręczników będą mogli się ubiegać rodzice uczniów

 • klas I – III szkoły podstawowej,
 • II klasy gimnazjum
 • oraz szkół artystycznych.

Ponadto rządowy program przewiduje dodatkową pomoc dla uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to m.in. dzieci słabo widzących i niesłyszących. Uczniowie ci będa mogli realizować tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego i korzystać z tych samych podręczników co pozostali uczniowie.

Wysokość dofinansowania wyniesie od

 • 170 zł dla ucznia klas I – III,
 • 200 zł dla ucznia klas IV – VI szkoły podstawowej.
 • 310 zł dostanie rodzic, jeżeli dziecko uczy się w gimnazjum oraz
 • 370 zł dla ucznia szkoły artystycznej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych poniżej kryteriów, tj. ze względu na:

 • kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. 351 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I i II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

W przypadku, kiedy  uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą  w formie dofinansowania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 (wnioski, w zależności od jednego z trzech kryteriów, do pobrania poniżej).

Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza  lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom szkół artystycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury  i ochrony dziedzictwa narodowego – w terminie ustalonym przez tego ministra. W szkołach, których siedziba jest na terenie miasta Opola, wnioski składa się w terminie do 10 września 2010 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, a dofinansowanie jest udzielane w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Źródło