rehabilitacja

Łomża – Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność

Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży ogłasiło nabór niepełnosprawnych dzieci do projektu: „Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność”, realizowanego w ramach piątego konkursu na zlecenie zadań, ogłoszonego przez PFRON

na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym (2-8 lat), z Łomży, powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego (limit miejsc 50). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest prowadzenie systematycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności, zniwelowania występujących dysfunkcji.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu
1.Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia dla każdego dziecka
2. Rehabilitacja lecznicza: (indywidualnie dobrana) w tym:

  • fizjoterapia – kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, zajęcia ogólnoruchowe – prowadzona przez specjalistę rehabilitacji medycznej;
  • terapia zajęciowa – prowadzona przez psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga;
  • psychoterapia – prowadzona przez psychologa i oligofrenopedagoga;
  • logoterapia – prowadzona przez logopedę i surdopedagoga;
  • zajęcia w Sali Polisensorycznej – prowadzone przez psychologa, oligofrenopedagoga;
  • Zajęcia relaksacyjne w Grocie Solnej – prowadzone na zalecenie lekarza rodzinnego (pediatry) pod nadzorem przeszkolonego pracownika.

3. Rehabilitacja społeczna – prowadzona przez psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga.

Zajęcia prowadzone będą w formie grupowej i indywidualnej. Dzieci podzielone będą na 10 grup po 5 dzieci w sposób uwzględniający wiek dziecka, rodzaj schorzenia oraz stopień dysfunkcji.

Zajęcia dla każdego dziecka odbywać się będą co drugi dzień naprzemiennie. Przywiezione przez rodziców w wyznaczonym według harmonogramu dniu zajęć dzieci, dołączone zostaną do przedszkolnych grup integracyjnych, skąd doprowadzane będą przez opiekuna na zajęcia rehabilitacyjne.
Dziennie z fizjoterapii skorzysta 25 dzieci (5 grup po 5 dzieci po 1,5 godz. zegarowej). Następnie dzieci objęte zostaną wsparciem indywidualnym – terapią zajęciową, psychoterapią, logoterapią, oddziaływaniem polisensorycznym, relaksacyjnym (zajęcia po ok. 1 godz. zegarowej dla każdego dziecka w 2 rodzajach terapii – razem minimum 2 godz. dziennie). Dzieci oczekujące na swoją terapię indywidualną będą uczestniczyć w zajęciach integracyjnych w grupach przedszkolnych (po 4 godz. zajęć dziennie). Podczas zajęć dzieci będą miały zapewniony posiłek.

Zajęcia odbywać się będą wprzedszkolu integracyjnym „Mały Artysta” w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A i działającym przy nim Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość zorganizowania dzieciom z powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego o znacznej niesprawności ruchowej i poruszającym się na wózku inwalidzkim bezpłatnego dowozu mikrobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Warunki uczestnictwa
Złożenie przez opiekuna prawnego dziecka deklaracji uczestnictwa wraz z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka. Deklarację uczestnictwa należy złożyć osobiście w okresie od 01.07.2010r. do 20.07.2010r. od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 -15.00 w sekretariacie Stowarzyszenia Edukator w Łomży przy ul. Polowej 57C – tel. (druk do pobrania ze strony Stowarzyszenia  lub można wypełnić bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia).

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Serdecznie zapraszamy!

Pełna treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy do pobrania (w PDF)