paragraf prawny

Pomoc dla niepełnosprawnych powodzian

Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Prezesa Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie szczególnego dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku skutków powodzi.

W wyniku tegorocznej powodzi wszystkie osoby i rodziny dotknięte jej skutkami znalazły się w bardzo trudnej sytuacji bytowej i życiowej, ale w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, społecznej i życiowej znajdują się osoby niepełnosprawne i to one potrzebują dodatkowego wsparcia.

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jednocześnie Prezes Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zainicjowałem dodatkową pomoc, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowaną do osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami powodzi (oprócz oferowanej przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe, która będzie dostępna od 31 maja br.), w formie:

  • programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ” Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”, o charakterze zapomogowym,
  • ustanowienia szczególnych preferencji dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych

w wyniku skutków powodzi, którzy ubiegają się o wsparcie w ramach już funkcjonujących programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („Komputer dla Homera”, „Pegaz”) oraz dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej („Program wyrównywania różnic miedzy regionami”).

Pomoc w ramach programu „Powódź 2010″

 

Już od 10 czerwca 2010 r. o taką pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub tzw. orzeczenie równoważne),
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Każda osoba niepełnosprawna może otrzymać wparcie zapomogowe w wysokości do 2 tys. zł. , które ma charakter automatyczny, a więc wystarczy wypełnić specjalny wniosek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dostępny w Oddziale Wojewódzkim PFRON) i przedłożyć tylko dwa dokumenty:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenia tzw. równoważnego, np. lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
  • dokument wystawiony przez administrację rządową lub samorządową (gmina, powiat) potwierdzający poniesienie szkody w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez osobę niepełnosprawną (dorośli, dzieci) na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi.,

Już od 10 czerwca 2010 r. można składać w Oddziale Wojewódzkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypełnione wnioski z załączonymi dwoma dokumentami. Wnioski można składać do 15 listopada 2010 r.

Szczególne preferencje w korzystaniu z pomocy w ramach funkcjonujących programów celowych PFRON

Już od 30 czerwca 2010 r. o taką pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne dotknięte skutkami powodzi m.in. w zakresie dofinansowania takiego sprzętu, który został uszkodzony, zniszczony lub utracony w wyniku powodzi, a był uprzednio dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programów „Pegaz 2010″ i „Komputer dla Homera 2010″.(szczegółowa informacja: www.pfron.org.pl i Oddziały Wojewódzkie PFRON)
  • podmioty dotknięte skutkami powodzi, w szczególności w zakresie zniszczonego lub uszkodzonego majątku lub środków trwałych warsztatów terapii zajęciowej. Jeżeli ten majtek lub środki trwałe nie były ubezpieczone, to w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami” możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego na odtworzenie zniszczonego majątku lub środków trwałych warsztatów terapii zajęciowej (szczegółowa informacja na stronie internetowej: www. pfron.org.pl)

Ponadto informuję, że w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r. zaproponowałem m.in.:

  • wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie utrzymania zagrożonych likwidacją, na skutek powodzi, miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz zakupu utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przekazania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rzecz pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, który poniósł straty na skutek powodzi, z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla osób zatrudnionych w tym zakładzie.

Poniżej można przeczytać o:

Rządowej pomocy udzielanej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź w maju 2010 r. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pomoc finansowa dla powodzian bez podatku

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych