paragraf prawny

Nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

22 stycznia br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ustawa wejdzie w życie, część jednak znowelizowanych przepisów zacznie obowiązywać w przyszłym roku.

Do najważniejszych zmian należą:

  • definicja organizacji pozarządowych, statusu OPP (tu zmiany dotyczą m.in. nowych wymagań przy rejestracji, sankcji za braki sprawozdań),
  • zasady współpracy organizacji non-profit z samorządem lokalnym, a także władzami centralnymi (np. będzie można powoływać gminne, powiatowe i wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego, umożliwiono uchwalanie wieloletnich programów współpracy samorządu z organizacjami, przeprowadzenie konsultacji z organizacjami przed uchwaleniem programu współpracy);
  • prócz wyżej wymienionych zmian w nowelizacji znalazły się także nowe uregulowania dotyczące możliwości zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – przy zachowaniu określonych wymagań co do terminu wykonania tego zadania i przeznaczonego na to dofinansowania (nie więcej niż 10 tys. zł);
  • inicjatywa lokalna – to także jedna ze zmian. Mieszkańcy będą mogli sami lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej wystąpić do samorządu z wnioskiem o realizację określonego zadania publicznego, które uznają za konieczne na tym terenie.

Znowelizowana ustawa trafiła teraz do Kancelarii Prezydenta, gdzie będzie czekać na podpis głowy państwa – ma na to 21 dni.

Zobacz projekt ustawy.