paragraf prawny

Zrównanie ochrony stosunku pracy pracowników wykonujących funkcje rodzicielskie

 

Rząd przyjął opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian przepisów kodeksu pracy w zakresie zrównania ochrony trwałości zatrudnienia dla wszystkich pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich, w tym również dla rodziców adopcyjnych, tj.:

  • urlopów macierzyńskich – podstawowego i dodatkowego,
  • urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego – podstawowego i dodatkowego
  • urlopów ojcowskich.

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. przepisem art. 1832 k.p. pracodawca ma obowiązek po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem lub na innym odpowiadającym kwalifikacjom tego pracownika z gwarancją wynagrodzenia jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Projektodawcy uznali, a rząd zaakceptował, że taka sama ochrona powinna przysługiwać pracownikom korzystającym z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Te rodzaje urlopów rodzicielskich zostały wprowadzone do kodeksu pracy przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Jednakże przepisy dotyczące tych urlopów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Dlatego też do tego czasu należy uregulować prawnie sytuację pracowników korzystających z tego typu urlopów rodzicielskich, tak aby mieli zagwarantowaną ochronę trwałości zatrudnienia po powrocie do pracy. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to pracodawca będzie musiał dopuścić do pracy na dotychczasowym stanowisku pracowników powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego za wynagrodzeniem otrzymywanym przed urlopem.

Zgodnie z projektem nowelizacji przewidziano również zakaz wypowiadania i rozwiązania umowy o pracę z pracownikami korzystającymi z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Aktualnie obowiązujące rozwiązania nie przewidują takiej ochrony dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi. Ponadto w zaakceptowanych przez rząd zmianach proponuje się wprowadzenie dla rodziców adopcyjnych rozwiązania analogicznego, jak w przypadku pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tak aby po powrocie z urlopu mogli na swój wniosek skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie na warunkach lub dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Projektem zajmie się teraz Sejm.

Źródło