kredki

Pierwszy Światowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci Specjalnej Troski

Jak informuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Libijski Związek Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym wystąpił z inicjatywą zorganizowania Pierwszego Światowego Konkursu Rysunkowego dla Dzieci Specjalnej Troski.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 2 – 3 grudnia 2009 roku, przy okazji obchodów Światowego Dnia Dziecka Niepełnosprawnego. Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2009 r.

Celem konkursu jest upowszechnienie świadomości o prawach dzieci niepełnosprawnych, niesienie pomocy w odpowiadaniu na ich potrzeby w zależności od stopnia rozwoju, jak również wspieranie ich i opieka nad nimi.

Konkurs ma również służyć wydobyciu talentów artystycznych dzieci niepełnosprawnych, wzmocnienie ich wiary w siebie oraz stworzenie im okazji do rozwoju. Organizatorzy pragną uhonorować wyjątkowość i twórczość dzieci.

Organizatorom zależy również na pobudzeniu ducha rywalizacji oraz zachęceniu dzieci niepełnosprawnych do przełamywania barier psychicznych i społecznych, które utrudniają im przystosowanie się do społeczeństwa.

Kategorie niepełnosprawności:
– ruchowa
– słuchowa
– niepełnosprawność intelek
tualna.

Kategorie wiekowe:
pierwsza  – od 5 do 9 lat,
druga – od 10 do 13 lat,
trzecia – od 14 do 18 lat.
Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

Warunki konkursu:
1. Temat pracy jest dowolny (dzieci mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i uczucia).
2. Wymiary obrazka 30 x 40 centymetrów.
3. Na odwrotnej stronie pracy należy nakleić kartkę z niezbędnymi danymi personalnymi
(imię i nazwisko, wiek, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, szkoła lub organizacja, miasto, państwo, rodzaj niepełnosprawności).
4. Prace powinny być przysyłane pocztą na podany niżej adres Biura Współpracy Ekonomicznej Libii w Warszawie.

Nagrody:
W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody.
1. Pierwsza nagroda – dyplom oraz złoty medal za zajęcie pierwszego miejsca,
2. Druga nagroda – dyplom oraz srebrny medal za zajęcie dru
giego miejsca,
3. Trzecia nagroda – dyplom oraz brązowy medal za zajęcie trzeciego miejsca.

Adres, na który należy nadesłać prace:
Biuro Współpracy Ekonomicznej Libii w Warszawie
ul. Żolny 26/26b
02-815 Warszawa
z dopiskiem „Pierwszy Światowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci Specjalnej Troski”.