komputer

Fundusze unijne na internet i komputery

Po tegorocznej zmianie przepisów rodziny zastępcze zostały dopisane do tzw. grup docelowych działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), czyli jednego z programów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach. W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności promocyjnej – powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na te treści i usługi, a tym samym –
pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku usług cyfrowych w Polsce.

Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będzie miało ono charakter dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kompleksową realizację działań.

W praktyce oznacza to, że także rodziny zastępcze mogą dostać od własnego samorządu (gminy lub powiatu) darmowy dostęp do Internetu wraz z komputerem umożliwiającym korzystanie z niego. Gminie (lub powiatowi) poniesione z tego tytułu koszty mogą zostać zrefundowane w 85% ze środków europejskich właśnie w ramach ww. działania 8.3 PO IG.

Jedyny minus to taki, że trzeba znaleźć 30 rodzin, a plus to taki, że beneficjentem mogą być po prostu rodziny ubogie, czyli w sumie łatwo znaleźć te 30 rodzin.

Termin składania projektów został przesunięty na 15 października.