dziecko gra na cymbałkach

Dźwięki marzeń

Dźwięki Marzeń” to autorski, ogólnopolski program pomocy małym dzieciom z wadą słuchu zainaugurowany przez Fundację Orange w maju 2006 roku. Jest to unikatowy program medyczny w skali Europy, największa pozarządowa inicjatywa obejmująca pomocą noworodki dotknięte wadą słuchu w Polsce (co roku rodzi się ok. 600 dzieci).

Program „Dźwięki Marzeń” umożliwia rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy, tuż po wykryciu wady słuchu u dziecka. Stanowi tym samym uzupełnienie i rozszerzenie Programu PPPBSuN.

Program „Dźwięki Marzeń” zakłada objęcie opieką małych dzieci z wadą słuchu już od pierwszych miesięcy życia, wtedy, kiedy szansa na rehabilitację jest największa. Co roku rodzi się w Polsce 600 dzieci z wadą słuchu, połowa z nich ma głęboki niedosłuch. Chcemy pomagać dzieciom, które z różnych powodów nie trafiły pod specjalistyczną opiekę – nie otrzymały aparatu słuchowego oraz nie są objęte wczesną rehabilitacją.

Głównymi celami programu są:
• wyposażenie najmłodszych dzieci z wadą słuchu w aparaty słuchowe od momentu stwierdzenia wady słuchu
• zapewnienie dzieciom z wadą słuchu wczesnej rehabilitacji
• podniesienie świadomości społecznej odnośnie potrzeb rozwojowych i znaczenia podjęcia wczesnej terapii u małych dzieci.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:
• główne założenia:
— utworzenie 18 Banków Aparatów Słuchowych w placówkach medycznych w całej Polsce, zajmujących się dopasowywaniem aparatów słuchowych u małych dzieci,
— prowadzenie Rehabilitacji Domowej małych dzieci, których systematyczna terapia w specjalistycznych placówkach, z różnych względów jest utrudniona bądź niemożliwa,

— finansowanie Letnich Turnusów Rehabilitacyjnych w celu usuwania wad wymowy, usprawniania słuchu, wspierania rozwoju intelektualnego dziecka (w wieku 0-3 lat), wspierania rodzin dzieci z wadą słuchu.

• szkolenie:
specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy oraz wyposażanie ich w asortyment do rehabilitacji (walizka rehabilitanta) w celu podniesienia ich kwalifikacji oraz zwiększenia liczby specjalistów w kraju
— rodziców (pakiet informacyjno–edukacyjny)

• prowadzenie ogólnopolskiej kampanii społeczno-informacyjnej:
— popularyzowanie zagadnień związanych z problemem wady słuchu u dzieci w trakcie organizowanych wydarzeń medialnych i konferencji,
— organizowanie Międzynarodowych Konferencji Rehabilitacji, połączonych z warsztatami dla rodziców i specjalistów.

Każdego roku z Programu „Dźwięki Marzeń” korzysta ponad 1000 osób rocznie: dzieci, rodziców i specjalistów. Beneficjentami programu są:
• dzieci niesłyszące do 3 roku życia z wadą słuchu oraz dzieci starsze (do 6 roku życia) w przypadku sprzężonej niepełnosprawności,
Pośrednio:
• specjaliści pracujący z dziećmi objętymi programem,
• rodzice lub opiekunowie najmłodszych dzieci.

Fundacja powołał
Radę Naukową oraz konsultanta merytorycznegoPanią dr n. hum. Annę Prożych, których celem działania jest udzielanie wsparcia naukowego i merytorycznego, by zapewnić jak najlepszą realizację programu „Dźwięki Marzeń”.

Jak pracować z dzieckiem?

źródło