logo pefronu

PFRON: Uczeń na wsi

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli), żyjący na terenach gmin wiejskich, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców – posiadający status osoby niepełnosprawnej mogą skorzystać z pomocy w ramach programu „Uczeń na wsi” realizowanego przez PFRON.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

Chcąc skorzystać z funduszy w ramach ww. programu, musisz:

 • posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pobierać naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej,
 • zamieszkiwać na terenie gminy objętej pomocą,
 • wykazać się średnim miesięcznym dochodem brutto nieprzekraczającym 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie w ramach programu możesz przeznaczyć na:

 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
 • pokrycie kosztów związanych z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
 • kursy doszkalające w zakresie nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 • opłacenie wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania),
 • dojazdów do szkoły.

 

Ważne:

koniecznie, zanim jeszcze rozpoczniesz procedurę ubiegania się o pomoc w ramach ww. programu, przeczytaj szczegółową ulotkę na temat procedury ubiegania się o pomoc w ramach programu uczeń na wsi.

Podstawa prawna:
Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).