pieniądze na dzieci

Ulga prorodzinna

Czy wiesz, że będąc rodzicem, który uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu, masz prawo do tzw. ulgi prorodzinnej – ulgi z tytułu wychowywania dzieci? Pierwszy raz mogłeś się z niej skorzystać rozliczając się za 2007 r. Poczytaj o szczegółach.

Co musisz wiedzieć, zanim skorzystasz z ulgi?

Ulga na dzieci jest związana z wychowaniem małoletnich i przysługuje rodzicom wychowującym dzieci, a nie samym dzieciom. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest wychowywanie własnych lub przysposobionych:
1) dzieci małoletnich, czyli dzieci, które nie skończyło 18 lat, przy czym małoletniość nie musi trwać przez cały rok podatkowy, musi jedynie zaistnieć w danym roku;
2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Ważne: Należy tu zwrócić uwagę, na to że od 2008 roku rodzice dzieci uczących się w szkole zagranicznej również mogą skorzystać z prawa do ulgi.
Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka. Nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.
Chcąc skorzystać z tego rodzaju ulgi, musisz mieć odpowiednie dochody (żeby skorzystać z ulgi trzeba najpierw opłacać zaliczkę na podatek dochodowy).

Trzeba mieć świadomość, że z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – składają PIT-37. Oznacza to, że z ulgi nie mogą skorzystać np. osoby rozliczające się w ramach podatku liniowego, w formie ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej.
Ulga prorodzinna sprowadza się do odliczenia stosownej kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po dokonaniu odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczenia od podatku na każde wychowywane dziecko:
PIT roczny za 2007 r. – 1 145,08 zł
PIT roczny za 2008 r. – 1 173,70 zł
PIT roczny za 2009 r. – 1 112,04 zł

Praktycznie rzecz biorąc na początku przyszłego roku, po wypełnieniu formularza PIT-37 za rok 2009 dostaniesz zwrot zapłaconego podatku. Np. dla dwójki dzieci będzie to 2 x 1 112,04 czyli 2 224,08 zł – pod warunkiem że w mijającym roku tyle podatku zapłaciłeś.

W ramach tej ulgi masz prawo odliczyć ww. kwotę na każde dziecko, własne lub przysposobione (adopcja pełna i niepełna), które wychowywał w ciągu roku podatkowego. Ważne: Od 2009 r. do ulgi mają prawa również rodziny zastępcze (zarówno w sytuacji, gdy sprawują tę funkcję na podstawie orzeczenia sądu, jak i zawartej umowy ze starostą) i opiekunowie prawni, którzy zostali ustaleni prawomocnym orzeczeniem sądu (gdy dziecko z takim opiekunem zamieszkuje).
Ulgę może wykorzystać tylko jeden z rodziców, bądź obydwoje gdy rozliczają się wspólnie lub według wskazanej proporcji.

Jeśli rodzice są po rozwodzie lub w orzeczonej separacji (prawnej nie
faktycznej) z prawa do ulgi może skorzystać tylko ten rodzic, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje. Jeśli dziecko mieszka przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, a przez drugą u drugiego, każdy z rodziców ma prawo odliczyć jedną dwunastą część ulgi za każdy miesiąc w roku, w którym dziecko u niego zamieszkiwało.

Korzystając z ulgi ważne, abyś zaopatrzył się dokumenty dowodzące posiadanie dzieci: odpisy aktu urodzenia, wyroki sądów w sprawach adopcyjnych. W zakresie przypadków szczególnych niezbędne też będą wyroki rozwodowe czy ustanawiające separację. Jeżeli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmianę – warto zawrzeć porozumienie albo spisać protokół potwierdzający odpowiednio, u kogo dziecko będzie przebywać w roku nadchodzącym, albo u kogo dziecko przebywało w roku minionym. Tych dokumentów nie składa się z zeznaniem rocznym PIT-37, a jedynie przedstawia na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Od 2009 r. zmianie ulegnie sam mechanizm
obliczania ulgi. Od tego roku będzie ona naliczana za okresy miesięczne i będzie przysługiwała tylko za te miesiące, w których podatnik w danym roku:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Np. Dla dzieci urodzonych w trakcie roku podatkowego, zwolnienie będzie przysługiwać proporcjonalnie – a nie jak dzisiaj w pełnej kwocie. Tak więc „na dziecko” urodzone w grudniu 2009 roku odliczymy 1/12 pełnej ulgi.

Od 2009 r. kwota ulgi za każdy miesiąc będzie równa 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej.

W 2009 r. kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej wynosi 556,02 zł. Co za tym idzie:
1) miesięczna kwota ulgi wynosi: 556,02 zł /6 m-cy = 92,67 zł.
2) roczna kwota ulgi to natomiast: 92,67 zł x 12 = 1 11
2,04 zł.
3) dzienna kwota ulgi na dziecko to: 92,67 zł /30 dni = 3,09 zł

Od 2009 roku w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Odliczenie to nie będzie przysługiwało poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2) wstąpiło w związek małżeński.
Od 2009 r. ulgi na dzieci nie będziesz mógł rozliczyć się za pośrednictwem płatnika – czyli zakładu pracy, w którym pracujesz.

Ważne: Mimo że ulga prorodzinna to ukłon w stronę rodziców wychowujących dzieci. To musisz jednak wziąć pod uwagę, że pomniejszenie wartości należnego podatku o kwotę ulgi powoduje wzrost dochodu netto. Korzystanie z tego uprawnienie może w praktyce oznaczać utratę prawa do świadczeń rodzinnych.

Opracowanie: eelusiaa

 


Podyskutuj o tym na forum.