logo pefronu

PFRON : Program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”

Jeśli korzystacie z zajęć w OREW, w OWI czy też z innych placówek, przypomnijcie w nich, że można jeszcze złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił, iż przyjmowanie wniosków przez Oddziały PFRON będzie się odbywać do dnia 30 czerwca 2009 r.

W grudniu 2007 roku zakończyła się realizacja pilotażowego programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Zgodnie z zaleceniami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z których wynika konieczność opracowania programu pozwalającego na kontynuację wczesnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował program dający możliwość dalszego finansowania, prowadzonych przez placówki uczestniczące w WWKSC, działań m.in. z zakresu rehabilitacji dzieci (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej) oraz wsparcia ich rodziców.

Adresatami programu są placówki oraz jednostki prowadzące placówki, które uczestniczyły w w/w programie.
Wykaz placówek zarekomendowanych do programu rządowego.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest na pokrycie kosztów uznanych za niezbędne do realizacji zadania, obejmujących:

1. prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej);
2. organizowanie i prowadzenie:

  • kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów prawnych),
  • grup środowiskowego wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych,
  • indywidualnych zajęć w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;

3. finansowanie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zadania;
4. finansowanie usług zlecanych wykonawcom zewnętrznym w części związanej z realizacją zadania w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i wynajmu taboru transportowego do przewozu uczestników;
5. eksploatację pomieszczeń służących do realizacji projektu.