wzór karty parkingowej

Karta parkingowa

UWAGA Od 1 lipca 2014 zmieniły się przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej

Na tzw. kopertach osoby niepełnosprawne mogą parkować jedynie wtedy, kiedy posiadają  ważną Kartę Parkingową. Stanowi ona jedyny dokument uprawniający do korzystania ze szczególnych przywilejów w ruchu drogowym.

Kto jest uprawniony?

Kartę parkingową osoby niepełnosprawne mogą uzyskać na podstawie:

 • orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (również orzeczenia zaliczającego do I grupy inwalidzkiej),
 • orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (również orzeczenia zaliczającego do II grupy inwalidzkiej),
 • orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N,
 • orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności wraz z odpowiednim wskazaniem; wskazanie, ma potwierdzać, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki pozwalające na wydanie karty parkingowej – o wskazaniu takim mówi art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej (Dz.U.2008.14.92),
 • orzeczenia równoważnego z orzeczeniem o stopniu lekkim (III grupa inwalidzka, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego), w którym nie jest określona przyczyna niepełnosprawności – w tym przypadku trzeba jednak posiadać dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej.

Kto wydaje i jakie są koszty?

Kartę parkingową wydaje starosta. Informacje o szczegółach i miejscu uzyskiwania karty parkingowej udzielają stosowne dla miejsca zamieszkania Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra do spraw transportu, która obecnie wynosi 25 zł.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

Należy wypełnić Wniosek o wydanie karty Parkingowej oraz załączyć dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (koniecznie potrzebny jest oryginał do potwierdzenia autentyczności kopii),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • wniosek wypełniany na miejscu na odpowiednim formularzu (stosowny dla każdego miasta, np. dla Miasta Stołecznego Warszawy wzór takiego wniosku wygląda tak)
 • opłata skarbowa w wysokości 25 zł płatna najczęściej w kasie stosownego urzędu.
 • Wzór wniosku o wydanie karty.

Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zwykle kilka dni.

Wzór karty parkingowej

Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. dotyczącym kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (98/3EC) 76/karty parkingowe ułatwiające osobom z obniżoną sprawnością ruchową dostępność transportu są wzajemnie uznawane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej uznawany jest jeden model karty, któremu odpowiada wzór stosowany w Polsce.

Cechy charakterystyczne karty parkingowej:

 • wymiary karty: 148 mm x 106 mm,
 • kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym,
 • emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 • fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

 

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony – z symbolem wózka inwalidzkiego, a nie zdjęcia).

Jednak poszczególne kraje członkowskie stosują własne przepisy, które wynikają z prawa drogowego obowiązującego w danym kraju, a tym samym związane z nimi

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych i uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju

 

Zgodnie z Zaleceniem Rady przyznanie karty parkingowej jest możliwe tym osobom, których niepełnosprawność prowadzi do ograniczonej ruchliwości.

Ważne: Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zwolnienie takie obejmuje często szerszą grupę osób niepełnosprawnych, nie tylko legitymujących się kartą parkingową.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.115 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31lipca 2002r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616)
 • Masz pytania, chcesz się podzielić jakimiś informacjami – zajrzyj na forum.